top of page

avtalevilkår billettnorge.no

1. Generelt

Disse vilkårene (“Arrangørvilkårene”) regulerer bruk av billettnorge.no nettsteder billettnorge.no og andre underliggende domener) og mobile applikasjoner (“billettnorge.no kanaler”) og tjenester (“Tjeneste(r)ne”) til salg og annonsering av billetter til arrangementer og- eller andre varer. Ved å bruke billettnorge.no kanaler og Tjenester forplikter du deg til disse Arrangørvilkårene gjennom våre sider og tjenester.

2. Forretningsforhold og roller

2.1. billettnorge.no er en salgsplattform for billetter, tjenester og varer

2.2. Selger tilbyr varer eller billetter til Kjøper kun gjennom juridisk eier som er Smartpass Norge AS sine kanaler og plattformer.

2.3. Kjøper bruker billettnorge.no for å erverve varer, tjenester eller billetter kun fra Selgers kanaler

2.4. Betalingsformidler har avtale med Selger om oppgjør for salg på billettnorge.no sine kanaler.

2.5. Kjøper er i et forretningsforhold med deg som Selger og har ingen rettigheter overfor Smartpass Norge AS. billettnorge.no er et mellomleddet mellom deg som selger og kjøperen.

2.6. Standardprovisjonen er pris for å bruke billettnorge.no sine tjenester og plattformer. Selger har sin forretningsadresse, oppgitt på billettnorge.no sine nettsider. Prissatser er fastsatt til 4% per solgte billett- som igjen gir arrangøren krav på et type adgangsbånd valgt av Smartpass Norge AS og er vederlagsfritt (gratis) per solgte billett. Tilsendte antall armbånd avregnes en uke før arrangement start.

3. Pris og utbetaling

3.1. Provisjon og utbetalingsvilkår fremgår av avtale mellom deg som Selger og billettnorge.no betalingsformidler(e). Provisjonen blir automatisk trukket fra Selgers salg når det utbetales fra Smartpass Norge AS betalingsformidler (e). Utbetaling gjøres til bankkontoen du har oppgitt ved registrering her 5-7 dager etter arrangement slutt. Ingen ytterligere oppstart, transaksjon eller andre kostnader tilkommer for arrangøren.

3.2. Alle utbetalinger skjer, som hovedregel, etter endt arrangement. Smartpass Norge AS er ikke ansvarlig for eventuelle endringer av betingelser i denne avtalen (det kan være utbetalingsfrekvens, tidspunkt for utbetaling og andre områder som reguleres i avtalen).

3.3. billettnorge.no kan, i spesielle tilfeller, gi avtale om løpende utbetalinger (vanligvis månedlig) til Selger. Utbetalinger som er overført til Selger er utenfor Spass Tickets disposisjon. Smartpass Norge AS kan derfor ikke, under noen omstendigheter, holdes økonomisk ansvarlig for disse.

3.4. Ved avtaler referert til i

3.3. forbeholder billettnorge.no seg retten til å endre utbetalingsfrekvens til utbetaling etter endt arrangement. Dette kan være for eksempel, men ikke begrenset til, at billettnorge.no mener det er risiko for at arrangement ikke blir avholdt eller på bakgrunn av helhetlig vurdering av markedet som tilsier at arrangement ikke vil bli avholdt.

4. Skatter og avgifter Selgeren har ansvaret for å, i henhold til enhver tid gjeldende lovverk, oppgi riktige skatter og avgifter på sine billetter og produkter. Smartpass Norge AS er ikke på noen måte ansvarlig for Selgerens manglende innbetaling til myndighetene eller for feilopplysninger om skatter og avgifter til Kjøper.

5. Refundering

5.1. Smartpass Norge AS er ikke forpliktet til å behandle eller hjelpe med refusjoner, da forretningsforholdet ligger mellom Selger og Kjøper.

5.2. Selger som ikke har avtale om løpende utbetaling vil etter egen avtale kunne få assistanse av billettnorge.no til å refundere gjeldende arrangement i sin helhet, forutsatt at tilfredsstillende garantier stilles overfor Smartpass Norge AS. 5.3. Ved kjøp av billetter har Kjøper akseptert at refusjonsbeløpet er billettpris minus avgift/Standardprovisjonen.

5.4. Standardprovisjonen fra refunderte billetter vil i sin helhet tilfalle Smartpass Norge AS.

5.5. billettnorge.no forbeholder seg retten til å uoppfordret refundere kjøp ved systemfeil.

5.6. Dersom Selger ikke responderer på refusjonshenvendelser fra billettnorge.no eller Kjøper innen 14 dager vil Smartpass Norge AS ha rett til å refundere kjøpte billetter eller varer uten godkjennelse fra Selger.

6. Vilkår

6.1. Når du som Selger godtar våre “Arrangørvilkår”, godtar du også våre “Vilkår for bruk & retningslinjer for kjøp”

6.2. Smartpass Norge AS forbeholder seg retten til når som helst å endre “Arrangørvilkår” og “Vilkår for bruk & retningslinjer for kjøp”

6.3. billettnorge.no vil informere om endrede betingelser i “Arrangørvilkår” og “Vilkår for bruk & retningslinjer for kjøp” 7. Innhold

7.1. Når Selgeren tilgjengeliggjør et arrangement for salg eller annen form for deltagelse på Smartpass Norge AS kanaler, forplikter Selgeren seg å til enhver tid å sørge for riktig og presis informasjon til potensielle kjøpere oppført i registrering skjema.

7.2. Innhold som Selger har akseptert publiserer på billettnorge.no kanaler må til enhver tid være i tråd med gjeldende lovgivning, herunder må det ikke publiseres innhold som for eksempel innebærer villedende markedsføring, støtende innhold og annet som er i strid med relevant lovgivning.

7.3. billettnorge.no forbeholder seg retten til å avpublisere innhold som billettnorge.no anser for å stride mot dette punkt 7. 8. Flytting og avlysning av arrangementer

8.1. Selger plikter selv å informere Kjøper om endringer i sine arrangementer. Ved flytting eller avlysning av et arrangement plikter Selger umiddelbart å varsle Kjøper(e) om dette, samt informere arrangementet status til Smartpass Norge AS på epost hei@spass.no eller via telefon +47 41420708

8.2. Selger plikter også å informere Smartpass Norge AS om vesentlige endringer i et eller flere arrangementer. 8.3. Selger plikter å refundere sine Kjøpere i henhold til punkt “5. Refundering”

9. Personvern Du som Selger er forpliktet til å behandle all informasjon om deltakere/kjøpere i henhold til gjeldende regler om personvern. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i lovverket.

10. Ansvarsbegrensning

10.1. billettnorge.no garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Smartpass Norge AS sine kanaler, plattform og Tjenester.

10.2. billettnorge.no kanaler eller Tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og Smartpass Norge AS stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet.

10.3. billettnorge.no vil i den grad det er praktisk prøve å gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. billettnorge.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at Smartpass Norge AS kanaler, plattformer eller Tjenester ikke kan brukes som forutsatt.

11. Immaterielle rettigheter

11.1. billettnorge.no er innehaver av immaterielle rettighetene til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg i billettnorge.no kanaler. Det samme gjelder ev. den underliggende programkoden for tjenestene. Slikt materiale kan ikke brukes på annen måte enn det en normal bruk av billettnorge.no kanaler nødvendiggjør. 11.2. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra billettnorge.no kanaler uten forutgående skriftlig tillatelse fra Smartpass Norge AS. Deling av billettsalg skal skje gjennom oppførte plattformer under eget arrangement. (sosial medie knapper) Link fra egen nettside til billettnorge.no er lov og dele som hyperlink med formål om mersalg

11.3. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere, indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller regelmessig kopi av innholdet i billettnorge.no kanaler er heller ikke tillatt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Smartpass Norge AS

12. Bruk og lagring av data

12.1. billettnorge.no vil på ingen måte tilgjengeliggjøre data som kan spores tilbake til enkeltstående arrangementer eller Selger uten samtykke fra Selgeren

12.2. billettnorge.no lagrer data i tråd med gjeldende GDPR-lovgivning

12.3. All data som genereres på plattformen vil kunne bli brukt av billettnorge.no eller tredjepart i forbindelse med markedsføring og kommunikasjon rettet mot Selger eller sluttkunder (Kjøper) i tråd med gjeldende lovgivning.

12.4. billettnorge.no samler inn data for å kunne forbedre plattformen og tilby Selger nye produkter og tjenester.

13. Force Majeure

13.1. Dersom billettnorge.no på grunn av forhold utenfor Smartpass Norge AS kontroll, ikke er i stand til å levere tjenesten i henhold til bestilling, er Smartpass Norge AS ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes Kjøper, Selger eller andre som måtte bli påvirket av forholdet. billettnorge.no skal umiddelbart underrette Kunden dersom slike forhold skulle inntreffe. 14. Erstatning

14.1. Selger skal holde Smartpass Norge AS, dets morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og ansatte skadesløs fra alle tap, kostnader, skader, fordringer eller krav, herunder rimelig advokathonorarer, som fremsettes av Kjøper eller andre knyttet til Selgers bruk av billettnorge.no kanaler og Tjenester.

15. Endring eller fjerning av tjenestene

15.1. billettnorge.no har rett til å endre, oppheve eller stanse de tjenester du som Selger benytter deg av i Smartpass Norge AS kanaler, midlertidig eller varig, uansett grunn og uten varsel til Selger.

15.2. Du som Selger godtar at billettnorge.no ikke er ansvarlig overfor deg eller en eventuell tredjepart ved endring, oppheving eller stansing av Tjenesten(e).

15.3. Smartpass Norge AS forbeholder seg retten til å utestenge Selger fra billettnorge.no kanaler på fritt grunnlag. 16. Tvister og lovvalg Tvister som oppstår som følge av bruk av Smartpass Norge AS kanaler og Tjenester og disse Arrangørvilkårene, skal reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som rett verneting. Denne avtalen er gjeldene ved innsendt skjema for oppføring av billettsalg.

bottom of page